Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği Web Sitesi - www.afanya.com ANA SAYFA
Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği - www.afanya.com
Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği - www.afanya.com
Kuruluş ve Organizasyon Etkinlikler ve Haberler Raporlar Basın Bildirileri Mali Tablolar Tüzük

Tüzük


1. İSİM

DERNEĞİN ADI- AMBLEMİ VE ADRESİ:

a) Derneğin adı: GAZİKÖY ÇEVRE VE KÜLTÜR DERNEĞİ

b) Amblemi : Tarihi Arif Paşa Su Kemerleri, üzerinde derneğin kuruluş tarihi ve adı dır.

c) Adresi : Gaziköy-Lefkoşa / KKTC.

2. AMAÇLARI

a) Doğayı, çevreyi, yeşili ve bunlara gereksinimi olan insanı korumak ve geliştirmek.

b) Kaplumbağaları, Akbabaları velhasıl KKTC’de nesli ve üremeleri tehlikeye girmiş tüm hayvanları korumak.

c) Göçmen kuşların avlanmasının yasklanması için uğraş vermek ve av hayvanlarının satışının ve pazarlanmasının engellenmesi için uğraş vermek.

d) Çevreyi korumak ve doğal çevre dengesinin bozulmaması için gayret göstermek.

e) Planlı ve plansız olarak çevreyi ve doğal dengeyi tehlikeye sokan yapılaşmanın önlenmesi için uğraş vermek.

f) Deniz kıyılarına sahip çıkmak. Denizlerimizin kirlenmemesi için gayret göstermek.

g) Deniz kıyılarımızdaki ve barajlardaki üreme bölgelerini korumak.

h) Gaziköyün ve bölgenin tarihi ve kültürel mirasını korumak ve geliştirmek.

ı) Gaziköyün ve bölgenin su sorunu ve su kaynakları ile ilgilenmek

i) Gıda maddelerinin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen hormonlar ve kimyasal maddelerle yetiştirilmesini önlemek için bütün yasal yolları kullanmak.

j) İnsan sağlığını tehdit eden gıda maddelerinin pazarlanmaması için uğraş vermek

k) Ozon tabakasının incelmesi ve delinmesine yol açabilecek ve hava kirliliğine yol açabilecek kimyasal maddelerin kullanılması ve bunların ülkeye sokulmamasını sağlayacak bütün yasal yolları kullanmak.

l) Ağaç kesimini önlemek, ve ağaç dikimini teşvik etmek.

m) Ses kirliliğinin önlenmesi için uğraş vermek.

n) Her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

o) Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için toplantı, konferans, form, kitap, broşür, bildiri, dergi ve gazete basıp dağıtmak.

ö) Yukarıdaki amaçlarla ilgili olarak ve onlara erişebilmek için uğraş ve dernekçe uygun görülecek her türlü yasal işlemde bulunmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

p) Yukarıdaki amaçlara benzer ve aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara üye olmak.

3. ÜYELİK

DERNEĞE ÜYE OLABİLMEK İÇİN:

a) K.K.T.C vatandaşı olmak

b) 18 yaşını bitirmiş olmak

c) Kültüre, Doğa ve çevreye duyarlı olmak ve kültürün, doğa ve çevrenin korunması gerektiğine inanmak.

ÜYELİĞE BAŞVURULAR

Asli iki üyenin yönetim kuruluna tavsiyesi ve yönetim kurulunun onayı ile olur. Üyelik müracaatları dernek yürütme kurulunda okunan ve üyelik karar defterine işlenir. Doğal çevreyi, tarihi ve kültürel mirası kasten yok edici faaliyette olanlar derneğe üye olamazlar.

4. ÜYELİKTEN ÇIKMA

Herhangi bir üye bir ay önceden yazılı haber vermek şartı ile dernekten ayrılabilir.

5. DERNEKTEN ÇIKARILMAYI GEREKTİREN HALLER ŞUNLARDIR:

a) Derneğin ana ilke ve amaçlarına aykırı hareket etmek

b) Yapılan ihtara rağmen en az 3 ay sürekli olarak aidatını ödememek

c) Çalışma dengesini bozacak davranışlarda bulunmak.

6. MADDE (5)TEKİ HALLERDE İLGİLİ

a) Yönetim Kurulu havalesi ile,

b) Herhangi bir üye şikayet konusu eylemi hakkında görüşme yapılacağını önceden bildiren ihbar verildiği ve yapılan toplantıda hazır olup da verenlerin 2/3’ün şikayet konusu eylem derneğin yararına ters düştüğü ya da zararlı olduğu kanaat getirmesi halinde üyelik düşer. Bu durumdaki kişi üye olarak tüm haklarını kaybeder ancak ilgili üye şikayetin dinlenmesi için yapılacak toplantıdan önce şikayet konusu eylem tavsilatını ve şikayetin görüşüleceğini makul ve yazılı bir ihbar verilecek ve kendisine açıklama yapması için olanak tanınacaktır.

c) İlgili üyenin en son bilinen adresine toplantı tarihinden en az 14 gün önce taahütlü posta marifetiyle gönderilecek ihbar yeterlidir. Ancak üyenin yazılı savunması (vermek isterse) alınır ve tanık dinlenir. İhraç kararı ilgiliye yazılı olarak bildirilmelidir.

7. GENEL KURUL

Genel Kurul derneğin en yetkili ve en yüksek organıdır.

GENEL KURULUN OLAĞAN TOPLANTISI

a)      Genel Kurul her yıl Nisan ayı içerisinde toplanır ve iki yıllığına yönetim kurulu üyelerini seçer.

b) Toplantı için çağrı, yer, gün, saat, ve gündem belli edilerek en az 15 gün önce Yönetim Kurulu tarafından ilan edilmek suretiyle duyurulur.

c) Denetleme ve disiplin Kurulu üyelikleri için her yıl Nisan ayında seçim yapılır.

8. GENEL KURUL OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

Şu hallerde çağrılır;

a) Yönetim Kurulu kararı ile;

b) En az 2/3 üyenin imzalı talebi ve katılımı ile;

c) Yönetim Kurulu üyelerinin ayrılmaları ve yedek üyelere rağmen Yönetim Kurulunun görev yapmaması halinde (b) ve (c) hallerde Yönetim Kurulu,Genel Kurulu en geç 1 ay içinde toplamak zorundadır.

9. GENEL KURULUN OLUŞUMU

Genel Kurul derneğin kendi üyelerinden oluşur. Kongrenin açılabilmesi için nisap 2/3’tür. Nisap sağlanmadığı taktirde yarım saat gecikme ile nisapsız olarak mevcut üyelerle toplantıya başlanır.

10. GENEL KURULUN GÖREVLERİ

a) Yönetim Kurulunun raporlarını incelemek, eleştirmek ve aklamak.

b)Yılsonu veya olağanüstü durumlarda derneğin hesaplarını kontrol etmek,

c) Yönetim Kurulunu bağlayıcı kararlar almak.

11. GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI

Kongreyi yönetir ve Başkan ve iki yazmandan oluşur. Seçimi açık oy ve açık tasnifle

yapılır.

12. YÖNETİM KURULU

a) Yönetim Kurulu 1 Başkan, 1 Genel Sekreter, 1 Mali İşler Sorumlusu, 1 Veznedar, ve 3 Faal üyeden oluşur.

b) Kapalı oy ve açık sayım ile 1 Başkan ve 6 üye seçilir.

c) Yönetim Kurulu en az ayda iki kez toplanır.

d) İhtiyaç duyarsa yönetim kurulu faal üye sayısını artırır.

13. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Yönetim Kurulu, Derneği temsil eder.

b)      Yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve Genel Kurula sunar.

c) Yönetim Kurulu alacağı bir kararla, 1 Arşiv ve Kütüphane Sorumlusu, 1 Lokal Sorumlusu, 1 Sosyal Ve Kültürel İşler Sorumlusu, 1 Tanıtma İşleri Sorumlusu ve 1 Çevre ve Araştırma İşleri Sorumlusu atar.

 

(I) ARŞİV VE KÜTÜPHANE SORMLUSU

1) Derneğin tüm yazı işlerinin arşivlenmesini yapar.

2) Dernek kütüphanesinin düzenlenmesinden ve kitaplarından sorumludur.

(II) DERNEK LOKAL SORUMLUSU

1) Dernek lokalinin bakımı ve onarımından sorumludur.

2) Derneğe ait demirbaş eşyanın kaydını tutar ve bunların korunmasından sorumludur.

3) Dernek lokalinin açılıp kapanma saatlerini düzenler.

(III) SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER SORUMLUSU

1) Yönetim Kurulunun direktifleri doğrultusunda yapılacak tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin organizesinden ve yapılmasından sorumludur.

2) Sosyal ve kültürel etkinlikleri daha iyi yürütebilmek için komite oluşturabilir.

(IV) TANITMA İŞLERİ SORUMLUSU

1) Derneğin tanıtma amaçları doğrultusunda çalışmalar yapar.

2) Gaziköy ve bölgesinin tarihi ve turistik yerlerini, tanıtım amacıyla, yönetim kurulunun bilgisi dahilinde, dergi broşür ve kart basıp dağıtabilir.

(V) ÇEVRE ARAŞTIRMA İŞLERİ SORUMLUSU

1) Derneğin amaçları doğrultusunda tüm çevre, doğa ve diğer sorunları araştırıp yönetim kuruluna sunar.

2) Yönetim Kurulunun bu konularla ilgili vereceği direktifler doğrultusunda çalışmalar yapar.

3) Çalışmalarını daha iyi yürütebilmek için komite oluşturabilir.

d) Gerekli gördüğü konu ve alanlarda komiteler kurar, temsilciler atar, şubeler açar ve üyelere görev verir.

e) Dernek için yayın organları çıkarır.

f) Her türlü sosyal ve kültürel hareketler organize edebilir.

14. BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Dernek, Yönetim Kuruluna başkanlık yapar ve alınan kararları uygular.

b) Derneği bütünüyle temsil eder.

c) Mali işler sorumlusu ile birlikte Yönetim Kurulunun onayı ile imza atarak bankadan para çeker.

15. GENEL SEKRETER

a) Yönetim Kurulu'nun rapörtörlüğünü yapar.

b) Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet eder.

16. MALİ İŞLER SORUMLUSUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Derneğin mali ve hesap işlerini yürütür.

b) Yönetim Kurulunun onayı ile, Başkanla birlikte imza atarak bankadan para çekebilir.

c) Dernek adına yapacağı tüm ödemeler çekle olacak. Nakit ödemeleri yönetim kurulu kararı ile yapabilir.

d) Derneğe ait demirbaş eşyanın kaydından ve muhafazasından sorumludur. Bunu dernek lokal sorumlusu ile birlikte yürütür.

17. VEZNEDARIN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Mali İşler Sorumlusunun direktifleri doğrultusunda, Derneğin para tahsil işlerini yürütür.

b) Mali İşler Sorumlusunun olmadığı hallerde ona vekalet eder.

18. DİSİPLİN KURULU

Genel Kurulca seçilen 1 başkan ve 2 üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ilk toplantıda kendi aralarında görev bölümü yapar.Yönetim Kurulunca, gerekçeli olarak kurula sevk edilen, Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden ve disiplin suçu işleyen kişilerin disiplin işlemleri ile ilgilenir. Tüzüğe uygun olarak disiplin cezası vermeye sahiptir.

VERİLEBİLECEK CEZALAR

a) Yazılı ihtar

b) 100.000TL kadar para cezası

c) 6 Aya kadar geçici ihraç cezası

d) Daimi ihraç (Genel Kuruldan 2/3 çoğunlukla alınır).

19. DENETLEME KURULU

Genel Kurulca seçilen 1 Başkan ve 2 faal üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilen Denetim Kurulu ilk toplantıda kendi aralarında görev bölümü yapar.

DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Mali işler sorumlusunun yaptığı işleri denetleme hakkı vardır. Mali işler sorumlusunun yaptığı harcamaları Dernek tüzüğüne aykırı bulduğu hallerde Olağanüstü Genel Kurula götürür.

20. TUTANAKLAR

Dernek Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve toplantılarında zabıtların tutulması ve muhafaza edilmesi temin edecektir. Bu zabıtların, Derneğin üyelerine inceleme için açık tutulacaktır.

21. GELİR VE GİDERLER

a) Giriş ödentisi:Bir defaya mahsus üye kaydolurken ödenir. Miktarı 5.000.000TL(beş milyon TL)’den az olmamak üzere Genel Kurulca tespit olunur.

b) Üye aidatları: Miktarı 1.000.000TL (bir milyon TL)’den az olmamak şartı ile Yönetim Kurulu tarafından yılda bir defa artırılabilir.

c) Düzenleyeceği geceler, gezi, şenlik, rozet, ve sinema günlerinden gelir sağlayabilir.

d) Bağışlar

e) K.K.T.C bütçesinden dernek için ayrılacak kaynak.

f) Dernekler kanununa uygun olarak kurulacak tesislerden sağlanacak gelirler.

g) Derneğin tüzüğüne ve Vakıf halinde, Vakıf hükümlerine tabii olmak kaydıyle bağışlar,üyelik ücretleri, vasiyetnamelerle Dernek ismine vasiyet edilen menkûl, gayrımenkûl veya gayrimenkûller. Her ne şekilde olursa olsun maddi yardımları kabul edebilir.

Bu şekilde alınan karar, Genel Kurul kararı gereğince kullanılabilinir veya sarf edilebilir.

22. BANKA HESAPLARI

Yönetim Kurulu veya yardımcı komiteler tarafından alınan paralar dernek adına açılacak bir hesaba yatırılmak mecburiyetindedir.

23. RESMİ MAKBUZLAR

Tüm meblağlar için makbuz verilecek, adı ve adresi makbuzun köküne veya karbon kopyasına kaydedilecektir. Ancak bağışı yapan kişi tarafından mühürlü bir zarfa (muhafazaya) konmuş bir meblağ için yalnız tutanağa geçilir.

24. BAĞIŞLARIN REDDEDİLMESİ

Yönetim Kurulu hesap vermeksizin yapılan bir meblağı kabul etmeyebilir.

25. FAHRİ ÜYELİK

Derneğe katkı ve yardımları olan şahıslara, Derneğe resmen üye olmamaları taktirde Derneğin Fahri Üyeliği verilebilir.

26. YÖNETİM KURULU

Aşağıdaki konularda usulu vechile defterler tutmak mecburiyetindedir:

a) Üyeleri gösteren bir defter;

b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını gösteren bir defter;

c) Gelir ve giderleri gösteren bir defter;

d) Gelen ve giden evrak defteri;

e) Misafir getiren üyelerin getirdikleri misafirlerin isimlerini gösteren bir defter.

NOT: Yeni Yönetim Organlarla seçilen üyelerin isimlerini ve Genel Kurul kararlarını on gün içinde ilgili daireye bildirir.

 

 

27. DERNEĞİN MESULİYET VE MÜKELLEFİYETLERİ

Dernek, tüzüğüne tabii olarak kendi işlerini idare ve ifa edecek, Derneğin borçlarından ve mükellefiyetlerinden mesul olacak.

28. TÜZÜK TADİLATI

a) Bu tüzük Genel Kurul toplantısında tadil edilebilir;

b) Böyle bir tadil tasarısı için Yazmana tarihinden 7 gün öncesinden yazılı ihbar verilmelidir;

c) Yazman tasarlanan tadilin tafsilatını vererek tadil önerisini Genel Kurula sunacaktır;

d) Tüzük tadilatı oy çokluğu ile olur.

29. DERNEĞİN LOKALİ OLMASI HALİNDE ÜYE OLMAYANLAR

LOKALE DEVAM EDEMEZLER

30. YILLIK RAPOR

Dernek bir sonraki Genel Kurul tarihine kadar gelir ve giderleri gösteren bir murakıp teftiş raporunu da ihtima eden bir (1) yıllık rapor yayımlamak mecburiyetindedir.

31. DERNEĞİN FESH EDİLMESİ VEYA DAĞILMASI

Derneğin fesh edilmesi veya herhangi bir sürette dağılması halinde mal varlığı Gaziköy İlkokuluna devredilecektir. Fesh kararı üye sayısının 2/3 ile alınır. Kararlar üyelerin yazılı imzalı talebi üzerine yapılacak Genel Kurul’da çoğunluğun alacağı karar uygulanır.

DİĞER KARARLAR

1.      Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulunda, bir üyenin üç kez üstüste mazaretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmaması halinde, Yönetim Kurulu üyeliği düşmektedir. Yukarıdaki sebeplerden dolayı boşalan üyelik için. Yönetim Kurulu üyelerden başarılı ve uygun gördüğü en çok üç kişiyi boşalan Yönetim Kurulu  üyeliğine atayabilir. 4 kişi için kurul toplantısında seçim yapılır. Bu konuda nisap 2/3’tür. İstenilen orantı elde edilemediği taktirde yarım saatlik bir bekleme ile seçim yapılabilir.

2.      Olağan veya olağanüstü durumlarda toplanan genel kurul, dernek hesaplarını tayin edeceği herhangi bir murakkıp “Özel Muhasebe Büroları” kullanarak kontrol ettirebilir. Yönetim Kurulu faal üyeleri, Derneğin mal varlığına karşı sorumludur.

 3.  DEMİRBAŞ: Derneğe ait demirbaş Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir ücret karşılığında Yönetim Kurulu kararı ile bir günü geçmemek şartı ile kiralanabilir.

Ana Sayfa E-mail
[Ana Sayfa] [Etkinlikler ve Haberler] [Raporlar] [Basın Bildirileri] [Organizasyon] [Kuruluş] [Tüzük] [Derneğimizin Amacı]
[Mali Tablolar] [Linkler] [Kültür ve Sanat]

ADRES: Gaziköy Çevre ve Kültür Derneği / Gaziköy/Lefkoşa-Kıbrıs

E-MAIL: info@afanya.com

Gaziköy Çevre ve Kültür Derne?i